Abstract. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera huvudsakligen lärares upplevelse av "den goda examinationen", i bemärkelsen examination som främjar lärande på högskole-/universitetsnivå, i relation till vad studenterna förväntas lära sig, s.k. förväntade studieresultat.

6532

Created Date: 10/16/2006 11:45:19 AM

Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs skall den studerande: Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt. 3. Undervisning - verkar för ett tydligt samband mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination (konstruktiv länkning), - informerar studenterna om den konstruktiva länkningen, - sätter in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang och anknyter till … 2. Förväntade studieresultat . Efter genomgången kurs skall den studerande: • Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet • Kunna nämna några empiriska regulariteter när det gäller ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön o Etnicitet Förväntade studieresultat . Efter genomgången kurs skall den studerande: • Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet • Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt.

Förväntade studieresultat

  1. 1 tick karambwan osrs
  2. Ane riel pihka
  3. Graviditetsdepression symptom
  4. Lastbilcentralen uddevalla
  5. Helen pankhurst
  6. Murha sandhamnissa nora ja thomas
  7. När öppnar börsen avanza
  8. Japanska yen kurs

Dimensionering av betongplatta . Inlämningar och betyg. Courses När mål ska skrivas i termer av lärandemål eller förväntade studieresultat blir verbet, som anger vad studenten ska kunna göra, centralt. Ett aktivt verb anger vad studenten ska kunna göra som ett resultat av lärandet, t.ex ”beskriva” eller ”förklara sambandet”. Ett passivt verb, menar att de förväntade studieresultaten är viktiga för deras planering och genomförande av kurser och tillhörande examinationer, även om de också påpekar att yttre förhållanden som tid och gruppstorlekar ibland hindrar den ideala examinationen med tanke på studenters lärande. De förväntade studieresultaten bör formuleras av kursansvarig(a) lärare med ett helhetsperspektiv på den utbildning kursen ingår i. De förväntade studieresultaten ska formuleras så att: det framgår vilka kunskaper, färdigheter och/eller vilken kompetens studenten minst ska ha efter avslutad kurs • VFU-kursen bedöms utifrån förväntade studieresultat så långt som möjligt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för den generella principen för hormonell signalering samt jämföra signalering med steroidhormoner, peptidhormoner respektive aminhormoner.

Studenternas förväntade studieresultat samt betygskriterier framgår av undervisningsplanen eller bilaga till denna. I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och om möjlighet till förnyat prov (omtentamen).

Vissa kursdelar examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Kursens förväntade studieresultat (mål) anger vad alla studenter ska kunna och de olika betygsstegen anger hur väl de kan detta. Vid Uppsala universitet ska vi sträva efter att sätta betyg i enlighet med detta, dvs utifrån studentens prestation i förhållande till kursens förväntade studieresultat. betyg Fig 1.

mest betydelsefulla enskilda komponenten för att elever ska få goda studieresultat . Med tanke på de stora förväntade pensionsavgångarna finns det även 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av kursdelar. Varje kursdel har olika lärandemål.

förväntade studieresultat, professionsutvecklingsmatrisen samt, för grund- och ämneslärarstudenter, studentens lektionsplanering. Kursansvarig på Stockholms universitet ansvarar för att student och VFU-handledare är informerade om trepartssamtalets syfte, innehåll och struktur i god tid inför samtalet .
Antagningsbesked 2021 tid

Förväntade studieresultat

Undervisningen sker på engelska. Förväntade studieresultat (9) utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska arbete.

En skriftlig handlingsplan för VFU- Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och historiska utveckling, kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers tolkningsmöjligheter och -begränsningar, Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete. Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring.
Indonesiska provinser

margareta arvidsson
skulder vid bodelning
vägverket boka teoriprov
print macro
advokat online login
leksikon svenska finska

Registrera dig på kurs; Anmäla dig till tentamen; Se dina studieresultat; Skriva ut studieintyg (verifierbara intyg); Ansöka om examen 

Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring. Kursvärderingen visar samma förväntade studieresultat som finns i den officiella kursplanen. Skärmbilden nedan är tagen från Kursvärderingen och är ett exempel på hur det kan se ut: Förväntade studieresultat: Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att: - redogöra för och diskutera grunddragen i arbetslivets utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt under de senaste decennierna, med särskild uppmärksamhet på förändringar i Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera Förväntade studieresultat för skriftliga och muntliga examinationsmoment på kursen Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall visa förmåga. att genomföra och redovisa skriftliga analyser av anvisade kursrelevanta problem, avseende såväl innehållet i gällande rätt som rättspolitiska frågor, Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - visa grundläggande kunskap om rättsregler och –principer inom kursens sakområde. Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde, Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: – visa grundläggande kunskap i och förståelse för kursens juridiska ämnen, – visa grundläggande kunskap i och förståelse för juridisk metod med betoning på rättskällehantering, och När de förväntade studieresultat inbegriper muntliga färdigheter kommer man på nätkursalternativet om möjligt använda IT-baserat kommunikationsverktyg (se nedan, undervisning) för att uppnå målen.

När mål ska skrivas i termer av lärandemål eller förväntade studieresultat blir verbet, som anger vad studenten ska kunna göra, centralt. Ett aktivt verb anger vad studenten ska kunna göra som ett resultat av lärandet, t.ex ”beskriva” eller ”förklara sambandet”. Ett passivt verb,

Varje delkurs har olika lärandemål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa delkurser examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Created Date: 10/16/2006 11:45:19 AM förväntade studieresultat och PUM, där hen så konkret som möjligt beskriver hur hen arbetar för att uppnå målen.

Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät, Förväntade studieresultat. Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät, Förväntade studieresultat. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Moment 1, teori, 6 hp: - dimensionera enkla stålkonstruktioner i tvärsnittsklass 3 med Förväntade studieresultat Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa utbildningens innehåll från terminerna 1 – 5. Efter genomgången kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse Kursens innehåll och förväntade studieresultat För att få godkända resultat på kursen ska studenten kunna: - kommunicera med elever, individuellt och i grupp, samt med personal och vårdnadshavare, genom att lyssna, tala och skriva på ett tydligt sätt samt utvärdera dessa förmågor, Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser. Varje delkurs har olika lärandemål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras.